Odborná príprava

Odborná príprava a poradenstvo

Ponúkané služby

.......Vykonávame:

1) kurzy odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
2) príprava na výkon strážnej služby, detektívnej služby
3) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby, detektívnej služby

.......Školiace zariadenie ponúka: Kurz odbornej prípravy pracovníkov (uchádzačov) súkromnej bezpečnostnej služby a pracovníkov vnútornej ochrany k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti typu:„S“ , „P“ a „skrátená forma“, ktorý pozostáva z odborných prednášok a z kvalifikačnej skúšky.Podrobnosti o priebehu skúšky odbornej spôsobilosti sú ustanovené vo Vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Cieľom odbornej prípravy je vytvoriť predpoklady na zabezpečenie čo najkvalitnejšie školenie (kurz) pracovníkov (uchádzačov) súkromnej bezpečnostnej služby.


.......Odbornú prípravu uskutočňujeme v našom akreditovanom školiacom stredisku v sídle spoločnosti v príjemnom prostredí.

Back to Top